تقاطع شریعتی و رسالت را قدم زنان بالا می رفتم و غرق در فکر های روزانه بودم. فکرهایی که شاید طعم پاییزی و زمستانی داشتند...

همین طورکه  در پیاده رو عریان روبرو پیش می رفتم ، یک برگ زمین افتاد.

پیک پاییز خبر آورده است...