این عکس رو خیلی وقت پیش گرفتم. شاید اوایل پاییز.
تو حال و هوای این عکس، نه میشه گفت پاییزه و نه زمستون. هوا هنوز اون طور نشده که بگیم زمستونه، اما در عوض برفی هم اومده که نمیشه گفت برف پاییزیه... یه جور برزخ!