بعد از زمستان همیشه بهار است و 
امید از بزرگترین سرمشق های بهار...

پ.ن: یک روز بارانی در فروردین 95؛ گوشه ای از آسفالت کنار جدول!