از دانشکده که بر می گشتم دو سه پوستر با همین ظاهر نصب شده بود...
لیست خبرگان با محوریت هاشمی و در زیر هم تصویر نماز با رهبر و صف آرایی خودش، حسن روحانی و حسن خمینی.
از دخالت انگلیس و مواضعی که باید گرفته می شد و نشد که بگذریم، جای یک سوال هست.
آیا هاشمی اکنون در میان رجال سیاسی کشور برای عده ای به عنوان قهرمان به حساب می آید؟
آیا هستند عده ای که او را قلبا دوست بدارند؟
تعداد افراد خنثی، بی نظر، بدبین و متنفر نسبت به او چقدر است؟

این وصف حال هاشمی 2016 است...