نمی دانم چرا در دبیرستان جو این طور کارها پررنگ شده بود، اما آن موقع ها از این کارها زیاد انجام می دادیم. 
چند وقت پیش به سبک همان روزها با چسب برق، کاغذهای یادآوری چسب دار و قیچی، کارت اتوبوس و مترو رنگ و رو رفته ام را ظاهر جدیدی بخشیدم.

پ.ن: لعنت به هر چه فراماسونر است! X کاملا اتفاقی بود و به جهت فرار از سختی حروف با اولویت های بالاتر آن را پیاده کردم.