"صدای ملت"، پوسترش را در فاصله چند متری محل تعیین شده توسط شهرداری روی دیوار چسبانده بود و دم از حقوق شهروندی می زد.