این جا کلاس تئوری شبیه ساز پرواز است. مدرسی که در تصویر می بینید مهندس پرواز است و در یکی از خطوط هوایی داخلی کار می کند. کلاس خیلی جدی ای نیست؛تقریبا در حد آشنایی .
اگر کسی را پیدا کردید که 100 میلیون برای قرض دادن داشت به بنده اطلاع بدهید، لطفا! :)